Facebook Youtube GMB Instagram

Elementy zabezpieczające w mini żurawiach

bhp

Mini żurawie zaliczane są do grupy żurawi samojezdnych. Wyróżnia je kompaktowa budowa i niewielkie gabaryty. Doskonale sprawdzają się na ograniczonych przestrzeniach i wykorzystywane są w wielu różnych gałęziach przemysłu. Znajdują zastosowanie w pracach montażowych, konserwacyjnych i warsztatowych. Mogą pracować w trybie stacjonarnym lub przemieszczać się razem z ładunkiem na niewielkie odległości. Posiadają wiele systemów zabezpieczających, gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania. Sprawdźmy, jak bezpiecznie obsługiwać mini żurawie i jakich zasad BHP należy przestrzegać?

Operator mini żurawi z zaświadczeniem kwalifikacyjnym

Mini żurawie mogą być obsługiwane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Muszą oni dobyć specjalny kurs oraz zdobyć uprawnienia zawodowe do obsługi żurawi samojezdnych, czyli na kategorię IIŻ. Odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne jest wymagane nie tylko do obsługi, ale również konserwacji mini żurawi. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zdanie egzaminu przed komisją, delegowaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie podgrupy żurawi samojezdnych podlegają pełnemu dozorowi technicznemu i muszą co roku przechodzić badania okresowe. W ich trakcie kontrolowana jest nie tylko sprawność techniczna żurawi, ale również sprawdzane są zaświadczenia kwalifikacyjne ich operatorów. Urządzenie musi również zostać dopuszczone do eksploatacji przez UDT w trakcie badania odbiorczego.

Zasady BHP i instrukcja eksploatacyjna

Podstawą bezpiecznego użytkowania mini żurawi jest zapoznanie się z instrukcją eksploatacji, której przygotowanie jest obowiązkiem producenta. Musi być ona ogólnodostępna dla operatora. Najważniejszą zasadą bezpieczeństwa jest przestrzeganie zaleceń z instrukcji oraz postanowień przepisów BHP. W świetle zasad BHP jedną z najistotniejszych czynności jest odpowiednie przygotowanie się do pracy. Operator mini żurawia przed przystąpieniem do pracy musi sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających oraz czytelność tabliczek ostrzegawczych. Kontroli podlega mechanizm podnoszenia, panel sterowniczy, elementy jezdne, układ hydrauliczny i elementy odpowiedzialne za stateczność. Pod żadnym pozorem nie można obsługiwać żurawia, jeśli którykolwiek z jego elementów lub podzespołów jest uszkodzony. Każdą awarię i usterkę należy natychmiast zgłosić przełożonemu. Pamiętajmy przy tym, że naprawy uszkodzonego żurawia może dokonać tylko specjalista z UDT. Przed rozpoczęciem pracy przełożony musi także precyzyjnie ustalić zakres prac, a zwłaszcza parametry przenoszonych ładunków.

Teren pracy mini żurawia powinien zostać oznaczony w widoczny sposób, a jego operator musi posiadać odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, jak kask i ochronniki słuchu. Istotne jest właściwe wypoziomowanie żurawia i zachowanie bezpiecznych odległości. Ładunki należy przenosić wolno i łagodnie. Nigdy nie należy tego robić nad ludźmi! W sytuacji, gdy teren nie jest wystarczająco oświetlony, konieczna jest współpraca z sygnalistą. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozłożenie podpór żurawia oraz zachować należytą ostrożność w trakcie pracy w pobliżu przewodów elektrycznych. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu. Elementy ruchome muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Nie powinno się obsługiwać żurawia w trakcie porywistego wiatru, a jego dopuszczalna siła jest zawsze podana w instrukcji od wytwórcy żurawi. Po zakończeniu pracy, mini żuraw musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

przewiń do góry